Đề cương học phần Văn học dân gian Việt Nam

Chủ nhật - 26/09/2010 23:32
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
Ngành đào tạo GV Ngữ văn THCS
(Bản chỉnh sửa lần 4, năm học 2012-2013)
Đề cương học phần Văn học dân gian Việt Nam

1. Thông tin về giảng viên
Họ tên giảng viên: Nguyễn Duy Xuân
Điện thoại: 0907730415
Email: duyxuan57@yahoo.com
Website: http://nguyenduyxuan.net/      
Webblog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/

2. Thông tin về học phần
a. Tên học phần: Văn học dân gian Việt nam
b. Mã số học phần: 120073
c. Số tín chỉ: 3
d. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Nghe giảng lý thuyết:  35 giờ tín chỉ
- Bài tập: 04 giờ tín chỉ (có thể tích hợp trong giờ dạy lí thuyết)
- Thảo luận, kiểm tra: 06 giờ tín chỉ (có thể tích hợp trong giờ dạy lí thuyết)
- Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ tín chỉ
đ. Yêu cầu đối với môn học: Giảng đường, máy chiếu...
e. Bộ môn phụ trách học phần: Tổ Văn

3.  Mục tiêu học phần:
a. Kiến thức:
- Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về Văn học dân gian Việt Nam: đặc trưng, chức năng, thể loại, đặc điểm thi pháp, các phương pháp, các thao tác khoa học để tiếp cận văn học dân gian.
- Trang bị kiến thức cho sinh viên về khoa học phân loại, phân kì, phân vùng văn học dân gian người Việt cũng như kiến thức cơ bản về văn học dân gian các dân tộc ít người của nước Việt Nam thống nhất.
- Trang bị cho sinh viên kiến thức về các thể loại thuộc các loại hình tự sự, trữ tình và sân khấu dân gian.
b. Kĩ năng:
- Trang bị kĩ năng phân tích tác phẩm VHDG trên các phương diện nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa. Vận dụng vào hoạt động dạy học VHDG trong chương trình THCS.
- Trang bị khả năng nhận diện, xử lí dị bản.
c. Thái độ:
- Tiếp thu kiến thức một cách chủ động bằng việc tích cực tham dự bài giảng, tự tìm và đọc tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn bị và tham gia các thảo luận chuyên đề.
- Yêu quí, trân trọng kho tàng VHDG, giữ gìn, khẳng định bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc trong tiến trình hội nhập văn hóa thế giới.
- Sẵn sàng ứng dụng các tri thức VHDG, những giá trị truyền thống trong việc truyền tải VHDG cho học sinh sau này, góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

4.  Tóm tắt nội dung học phần:
     Môn học này cung cấp kiến thức hết sức cơ bản và khoa học về văn học dân gian cho sinh viên; đồng thời cung cấp những kĩ năng tiếp cận văn học dân gian có tính thực nghiệp cao. Môn học nhằm khẳng định tính đặc thù văn hóa của văn học dân gian Việt Nam trong cộng đồng văn hóa thế giới.

5. Nội dung chi tiết học phần:
 
Chương 1: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN
I. Khái niệm văn học dân gian
1. Định nghĩa VHDG
2.Về khái niệm folklore
3.VHDG và văn học viết
II. Vai trò của văn học dân gian
1. Đối với văn hoá dân tộc
2. Đối với văn học viết
III. Những đặc trưng của văn học dân gian
1. Tính nguyên hợp và đa chức năng
2. Tính truyền miệng và tính tập thể
3. Tính vô danh và tính dị bản
4. Tính dân tộc, tính địa phương và tính quốc tế
IV. Sơ lược về tiến trình VHDG Việt Nam
1. Về tiến trình VHDG Việt Nam
2. Tính đa sắc tộc của VHDG Việt Nam
3. Các thể loại VHDG Việt Nam

 

Chương 2. THẦN THOẠI
I.  Thần thoại và thần thoại Việt
1. Khái niệm  
2. Bản chất của thần thoại   
3. Quá trình hình thành và diễn biến của thần thoại Việt  
4. Phân loại thần thoại Việt 
II. Nội dung thần thoại Việt
1. Thần thoại phản ánh quan niệm, nhận thức thế giới tự nhiên và xã hội của người Việt cổ
2. Thần thoại phản ánh những khát vọng cao cả của người Việt cổ 
III. Mấy nét về thi pháp thần thoại Việt
1. Cốt truyện
2. Nhân vật  
3. Thời gian - không gian nghệ thuật
4. Yếu tố tưởng tượng trong thần thoại
IV. Giá trị, ý nghĩa thần thoại
1. Thần thoại đối với con người thời cổ
2. Thần thoại đối với con người thời sau
Thực hành: Phân tích một số truyện trong chương trình Ngữ văn THCS(Thần Trụ Trời, Quả bầu Mẹ )

Chương 3. TRUYỀN THUYẾT
I. Khái niệm về truyền thuyết
1. Khái niệm
2. Phân biệt truyền thuyết với thần thoại và cổ tích
3. Phân kỳ, phân loại truyền thuyết
II. Nội dung truyền thuyết
1. Truyền thuyết thời Hùng Vương (Văn Lang - Âu Lạc)
2. Truyền thuyết thời kỳ  Bắc thuộc
3. Truyền thuyết thời kỳ phong kiến tự chủ
III. Mấy nét về thi pháp nghệ thuật
1. Hư cấu tưởng tượng
2. Cách xây dựng nhân vật
3. Kết cấu, cốt truyện
4. Thời gian và  không gian nghệ thuật
IV. Giá trị, ý nghĩa truyền thuyết
1. Giá trị phản ánh và lưu giữ kí ức về lịch sử
2. Giá trị thẩm mĩ
3. Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc
Thực hành: Phân tích một số truyện trong chương trình Ngữ văn THCS(An Dương Vương, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Sự tích Hồ Gươm ...).

Chương 4. TRUYỆN CỔ TÍCH
I. Khái niệm truyện cổ tích
1. Ðịnh nghĩa
2. Cơ sở xã hội lịch sử của truyện cổ tích
3. Phân loại truyện cổ tích
II. Nội dung truyện cổ tích
1. Phản ánh những xung đột cơ bản trong gia đình và xã hội
2. Triết lý sống và ước mơ công lý của nhân dân
3. Ca ngợi đạo lý truyền thống của nhân dân
III. Mấy nét về thi pháp nghệ thuật
1. Thi pháp truyện cổ tích thần kỳ
a. Thi pháp nhân vật
b. Xung đột trong cổ tích thần kỳ
c. Kết cấu cổ tích thần kỳ
d. Không gian và thời gian trong cổ tích thần kỳ
đ. Những “công thức” cố định trong truyện cổ tích thần kỳ
2. Thi pháp truyên cổ tích sinh hoạt
a. Thi pháp nhân vật
b. Xung đột trong cổ tích sinh hoạt
c. Thi pháp kết cấu
d. Không gian thời gian cổ tích sinh họat
đ. Thực tại và hư cấu trong cổ tích sinh hoạt
3. Thi pháp truyện cổ tích loài vật
a. Thi pháp nhân vật
b. Xung đột trong cổ tích loài vật
c. Thi pháp kết cấu
d. Yếu tố thực tại và hư cấu trong cổ tích loài vật
IV. Vai trò của truyện cổ tích trong lịch sử và trong đời sống văn hoá xã hội hiện đại
1. Trong văn hoá, lịch sử truyền thống
2. Trong đời sống hiện nay
Thực hành: Phân tích một số truyện trong chương trình Ngữ văn THCS(Thạch Sanh, Tấm Cám, Trương Chi ...)

Chương 5. TRUYỆN CƯỜI
I. Khái niệm truyện cười
1. Định nghĩa
2. Các tên gọi khác nhau về truyện cười
II. Bản chất tiếng cười trong truyện cười
1. Tiếng cười trong truyện cười
2. Bản chất tiếng cười trong truyện cười
III. Phân loại truyện cười
1. Truyện cười  không kết chuỗi
2. Truyện cười kết chuỗi
IV. Nội dung ý nghĩa truyện cười
1. Tiếng cười mua vui giải trí
2. Tiếng cười phê phán giáo dục
3. Tiếng cười đả kích
4. Nội dung dân tộc, dân chủ trong truyện Trạng Quỳnh
III. Đặc điểm thi pháp truyện cười
1. Nghệ thuật dựng truyện và vai trò của hư cấu
2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
3. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ
4. Nghệ thuật sử dụng yếu tố tục
5. Nghệ thuật kể chuyện
Thực hành: Phân tích một số truyện trong chương trình Ngữ văn THCS(Tam đại con gà, Quan huyện thanh liêm, Trạng Quỳnh).

Chương 6. TRUYỆN NGU NGÔN
I. Khái niệm truyện ngụ ngôn
1. Khái niệm
2. Nguồn gốc truyện ngụ ngôn
II. Nội dung truyện ngụ ngôn
1. Truyện ngụ ngôn có nội dung đả kích giai cấp thống trị
2. Truyện ngụ ngôn phê phán thói hư tật xấu của mọi người
3. Triết lý dân gian trong truyện ngụ ngôn
III. Mấy nét về thi pháp truyện ngụ ngôn
1. Cốt truyện và kết cấu
2. Nhân vật
3. Nghệ thuật
Thực hành: Phân tích một số truyện trong chương trình Ngữ văn THCS(Ðẽo cày giữa đường, Chuyện bó đũa, Ếch ngồi đáy giếng)
Chương 7. TỤC NGỮ VÀ CÂU ĐỐ
A. Tục ngữ
I. Giới thiệu về tục ngữ
1. Khái niệm
2. Nguồn gốc và sự phát triển của tục ngữ
3. Phân biệt tục ngữ với thành ngữ,ca dao
II. Nội dung tục ngữ
1. Phản ánh những kinh nghiệm nhận thức về tự nhiên, lao động sản xuất
2. Phản ánh nhận thức lịch sử xã hội, phong tục tập quán
3. Thể hiện triết lý dân gian, tình cảm dân tộc
III. Đặc điểm thi pháp tục ngữ
1. Tính hàm súc, đa nghĩa
2. Tính hình tượng
3. Vần điệu và sự hòa đối
4. Cấu trúc suy luận
IV. Giá trị, ý nghĩa của tục ngữ
V. Định hướng phân tích tục ngữ
Thực hành: Phân tích một số câu tục ngữ trong chương trình Ngữ văn THCS
B. CÂU ĐỐ 
I. Giới thiệu chung về câu đố 
1. Khái niệm
2. Phân biệt câu đố với tục ngữ, ca dao
II. Nội dung câu đố
1. Chứa đựng tri thức thực tiễn
2  Chứa đựng nội dung và ý nghĩa xã hội
III. Phương thức nghệ thuật
1. Phương pháp xây dựng câu đố bằng các hình thức ẩn dụ
2. Phương pháp xây dựng câu đố bằng hình thức chơi chữ
3. Câu đố sử dụng các thể thơ truyền thống, có vần, nhịp điệu, cô đúc, cân đối nhịp nhàng
4. Sử dụng yếu tố tục, tạo chất hài hước, dí dỏm
IV. Giá trị của câu đố trong đời sống và văn học
1. Giá trị
2. Ảnh hưởng
V. Phương pháp giải mã câu đố
1. Định hướng tiếp cận, giải mã
2. Phân tích minh hoạ
Thực hành: Phân tích một số câu đố trong chương trình Ngữ văn THCS

Chương 8. CA DAO – DÂN CA
I. Giới thiệu chung về ca dao – dân ca 
1. Khái niệm
2. Các loại CD-DC
II. Nội dung ca dao 
1. Ca dao phản ánh thiên nhiên và lịch sử đất nước
2. Phản ánh hiện thực cuộc sống và thái độ của nhân dân
3. Tiếng hát nghĩa tình đằm thắm
4. Tiếng cười trào phúng
III. Thi pháp nghệ thuật ca dao 
1. Thể thơ
2. Cấu tứ
3. Lối nói phô diễn tình ý độc đáo trong ca dao
4. Ngôn ngữ
5. Thời gian và không gian nghệ thuật
IV. Mối quan hệ ảnh hưởng của ca dao đối vớí văn học viết
1. Ảnh hưởng của ca dao
2. Ý nghĩa
V. Định hướng phân tích ca dao
1. Khai thác nguồn tư liệu
2. Xác định đề tài, nhân vật trữ tình, cảm hứng chủ đạo
3. Đảm bảo tính hệ thống
4. Phân tích hình ảnh, chi tiết đặc sắc
Thực hành: Phân tích một số bài ca dao trong chương trình Ngữ văn THCS

Chương 9.  VÈ
I. Khái niệm
1. Khái niệm
2. Phân biệt vè, ca dao và truyện thơ
II. Đặc điểm chung của vè
1. Tính thời sự
2. Tính lịch sử
3. Tính khuynh hướng
4. Dấu ấn cá nhân
III. Phân loại và nội dung của vè
1. Vè kể chuyện về loài vật, cây trái, sự vật
2. Vè thế sự  (vè sinh hoạt xã hội)
3. Vè lịch sử
IV. Đặc điểm nghệ thuật của vè
1. Thể thơ
2. Tính hài hước
3. Ngôn ngữ
V. Tác dụng của vè trong đời sống xã hội

Chương10. SÂN KHẤU DÂN GIAN
I. Khái quát chung về sân khấu dân gian
1. Khái quát
2. Phân loại
II. Trò diễn dân gian: Múa rối
1. Khái quát
2. Đặc điểm múa rối nước
III. Chèo dân gian: Chèo sân đình
1. Khái quát
2. Đặc điểm
3. Nội dung xã hội của chèo sân đình
4. Nghệ thuật
5. Giới thiệu vở chèo Quan âm Thị Kính
Thực hành: Phân tích đoạn trích vở chèo Quan Âm Thị Kính trong chương trình Ngữ văn THCS

Chương 11. VĂN HỌC DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
A. Giới thiệu chung
I.  Khái quát
1. Thành phần và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt nam
2. VHDG các dân tộc thiểu số đa dạng về nội dung và nghệ thuật
II.  Đặc điểm lịch sử, văn hoá, xã hội của các dân tộc thiểu số
1. Đặc điểm hình thái xã hội
2. Đặc điểm văn hoá
III. Những nét đặc sắc của văn học dân gian các dân tộc thiểu số
1. Thần thoại và sử thi
2. Truyện cổ tích
3. Truyện thơ
B. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu
I. Sử thi Tây Nguyên: Bài ca chàng Đăm San (Klei Khan Y Đăm San)
1. Khái quát
2. Tóm tắt tác phẩm
3. Hình tượng Đăm San
II. Thần thoại dân tộc Mường: Đẻ đất đẻ nước
1. Khái quát
2. Tóm tắt tác phẩm
3. Giá trị nội dung
4. Giá trị nghệ thuật
III. Truyện thơ dân tộc Thái: Tiễn dặn người yêu (Xóng chụ xon xao)
1. Khái quát
2. Tóm tắt tác phẩm
3. Giá trị nội dung
4. Giá trị nghệ thuật
Thực hành: Phân tích một số tác phẩm VHDG các dân tộc thiểu số trong chương trình Ngữ văn THCS

 

6.  Tài liệu học tập:
6.1. Bắt buộc:
1. Hoàng Tiến Tựu, Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo Dục, 2001
2. Đinh Gia Khánh - Chu Xuân Diên - Võ Quang Nhơn, Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo Dục, 1998.
3. Lê Chí Quế ( chủ biên ), Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vĩ, Văn học dân gian Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.
4. Đỗ Bình Trị, Phân tích tác phẩm văn học dân gian, NXB Giáo Dục, 1995.
5. Đỗ Bình Trị, Văn học dân gian Việt Nam Tập 1, NXB Giáo Dục, 1991
6. Nguyễn Đổng Chi - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, 5 tập, Viện Văn học xuất bản, 1993.
6.2. Tham khảo:
7. Trương Chính - Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB KHXH, 1987.
8. Minh Hạnh, Phan Hồng Sơn, Truyện ngụ ngôn Việt Nam, NXB Giáo Dục, 1986.
9. Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo...Kho tàng thần thoại Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin,1995
10. Vũ Ngọc Khánh, Trần Thị An ..., Truyền thuyết Việt Nam, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998.
11. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học 1996
12. Trần Đình Sử, Mấy vấn đề về thi pháp học hiện đại, Tài liệu BDTX giáo viên THCS
13. Việt nam phong tục và các lễ nghi cổ truyền, NXB Văn hoá thông tin 2006
14. Mạng Internet

7. Chính sách đối với môn học:
7.1. Sinh viên phải tham gia đầy đủ số giờ học trên lớp theo qui định (không nghỉ quá 20% tổng số giờ học).
7.2. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ (chuẩn bị bài ở nhà, đọc tài liệu, tham gia thảo luận và làm các bài tập tại lớp, làm kiểm tra giữa môn và thi hết môn) theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học. Các sinh viên có tinh thần và thái độ học tập tốt có thể được xem xét để nâng điểm môn học nếu tổng điểm trung bình trong khoảng 4,5 < x < 5,0 hoặc cộng thêm 0,5 điểm cho bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ.
7.3. Sinh viên vi phạm qui định (nghỉ học, đi muộn không có lí do chính đáng; không làm bài tập, bài thi, nộp bài không đúng hạn; vi phạm quy chế thi; trích dẫn tài liệu và làm bài gian dối…) tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm thành phần tương ứng.
7.4. Sinh viên thiếu một trong các điểm thành phần sẽ không có điểm cho toàn môn học.
7.5. Sinh viên có thể đề xuất các vấn đề mới trong phần thảo luận trên lớp (ngoài nội dung do giáo viên hướng dẫn nhưng nằm trong nội dung môn học).
7.6. Yêu cầu Trung tâm Thư viện trường CĐSP ĐL cung cấp đủ Học liệu bắt buộc cho sinh viên. Nếu văn bản gốc chỉ có một cuốn thì cho phôtôcopi hoặc nhân bản.
7.7. Sinh viên phải có hộp thư điện tử, làm quen với việc thu thập và xử lí thông tin, trao đổi bài vở qua mạng Internet.

8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
a. Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…):10% (1 điểm)
- Điểm danh
- Kiểm tra chuẩn bị bài
- Quan sát trên lớp
b. Bài tập và seminnar : 10% (1 điểm)
- Bài tập tại lớp và bài tập về nhà
- Thuyết trình, thảo luận
8.2. Kiểm tra đánh giá định kì:
a. Kiểm tra giữa môn: Bài viết 60 phút tại lớp: 10% (1điểm)
b. Thi hết môn: Có thể áp dụng 1 trong 2 hình thức: thi viết, tiểu luận cuối kì: 70% (7 điểm)
Kết quả toàn môn: 100% (10 điểm)

9. Hướng dẫn học tập (Câu hỏi - bài tập): Xem bài Câu hỏi-Bài tập VHDGVN đăng cùng chuyên mục này.                                                                   
                                                                         Buôn Ma Thuột, ngày 05-10-2009
                                                                             Bản sửa lần 4 (1-8-2012)
                                                                                   Nguyễn Duy Xuân                                        

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

MỜI QUẢNG CÁO
Luong truy cap
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Covid
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay27,157
  • Tháng hiện tại389,181
  • Tổng lượt truy cập30,154,953
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây