62 bài bình luận của Nguyễn Duy Xuân đăng trên báo Lao động

Thứ hai - 31/10/2022 04:49

1. 23/9/2013. Xây trụ sở nguy nga như cung điện để làm gì? (mất đường link)
NĂM 2016

2. 27-2-2016. Tiệc mừng thăng chức và đạo đức quan trường: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tiec-mung-thang-chuc-va-dao-duc-quan-truong-527057.ldo
3. 04-3-2016. Có những sự “nể nang” vĩ đại:
http://laodong.com.vn/ban-doc-viet/co-nhung-su-ne-nang-vi-dai-524471.bld
4. 05-3-2016. Xây tháp truyền hình: Tư duy không theo kịp thời cuộc?:
http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/xay-thap-truyen-hinh-tu-duy-khong-theo-kip-thoi-cuoc-525207.bld
5. 13-3-2016. Có hay không chuyện tham nhũng của ngành hải quan:
https://laodong.vn/ban-doc/co-hay-khong-chuyen-tham-nhung-cua-nganh-hai-quan-525683.ldo
6. 17-3-2016. Sao bồi thường được cho nỗi đau của Hà Vi và gia đình?: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/sao-boi-thuong-duoc-cho-noi-dau-cua-ha-vi-va-gia-dinh-529650.bld
7. 21-3-2016. Chuyện dự án ở xứ ta: http://laodong.com.vn/ban-doc-viet/chuyen-du-an-o-xu-ta-531309.bld
8. 26-3-2016. Chuyện chống tham nhũng và những lời phát biểu gan ruột của đại biểu Đỗ Văn Đương: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/chuyen-chong-tham-nhung-va-nhung-loi-phat-bieu-gan-ruot-cua-dai-bieu-do-van-duong-533395.bld
9. 26-3-2016. Chuyện ông chủ tịch xin doanh nghiệp 10 tỉ và ông bí thư huyện đào hầm xuyên núi chứa rượu: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/chuyen-ong-chu-tich-xin-doanh-nghiep-10-ti-va-ong-bi-thu-huyen-dao-ham-xuyen-nui-chua-ruou-533478.bld
10. 2-4-2016. Chống tham nhũng - chẳng ai lấy đá ghè chân mình?
http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/chong-tham-nhung-chang-ai-lay-da-ghe-chan-minh-536318.bld
11. 3-4-2016. Bộ trưởng hãy làm dân một ngày…: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/bo-truong-hay-lam-dan-mot-ngay-536493.bld
12. 14-4-2016. Chuyện dâng cúng tiên tổ bánh chưng "khủng" - nhìn từ bản sắc văn hóa dân tộc: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/chuyen-dang-cung-tien-to-banh-chung-khung-nhin-tu-ban-sac-van-hoa-dan-toc-540689.bld
Báo Ngày nay đăng lại: https://ngaynay.vn/chuyen-dang-cung-banh-chung-khung-nhin-tu-ban-sac-van-hoa-post2681.html
13. 22-4-2016. Về bánh chưng khủng và thói háo danh: Hết thuốc chữa: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/het-thuoc-chua-543632.bld
14. 23-4-2016. Có phải là bản sao của vụ quán phở “Xin chào”?: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/lai-them-mot-mong-tay-nho-xiu-keu-cuu-544209.bld
15. 26-4-2016. Vụ cá biển chết hàng loạt: "Chất độc đó đến Bộ cũng khó tìm ra?”: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/vu-ca-bien-chet-hang-loat-chat-doc-do-den-bo-cung-kho-tim-ra-545488.bld
16. 2-5-2016. Hãy bình tĩnh sống: https://laodong.vn/ban-doc/hay-binh-tinh-song-525635.ldo
17. 11-5-2016. Vụ cá chết trên sông Bưởi: Sự vô cảm đáng sợ: https://laodong.vn/ban-doc/vu-ca-chet-tren-song-buoi-su-vo-cam-dang-so-525616.ldo
18. 1-6-2016. Gần dân, dân quý, dân tin: https://laodong.vn/dien-dan/gan-dan-dan-qui-dan-tin-524447.ldo
19. 2-6-2016. Ce cá nhân cấp biển số xanh để làm gì?: https://laodong.vn/dien-dan/xe-ca-nhan-cap-bien-so-xanh-de-lam-gi-524446.ldo
20. 6-6-2016. Chuyện gắn biển số xanh cho xe Lexus và đạo đức, trách nhiệm người lãnh đạo: https://laodong.vn/ban-doc/chuyen-gan-bien-so-xanh-cho-xe-lexus-va-dao-duc-trach-nhiem-nguoi-lanh-dao-525555.ldo
21. 12-6-2016. Địa phương còn nghèo, lãnh đạo vẫn thích phô trương: https://laodong.vn/ban-doc/dia-phuong-con-ngheo-lanh-dao-van-thich-pho-truong-525530.ldo
22. 21/6/2016. Báo chí, niềm tin và trách nhiệm: https://laodong.vn/dien-dan/bao-chi-niem-tin-va-trach-nhiem-524438.ldo
23. 30-6-2016. Thủ tướng đã phát lệnh, hãy cứu lấy rừng Tây Nguyên: https://laodong.vn/ban-doc/thu-tuong-da-phat-lenh-hay-cuu-lay-rung-tay-nguyen-525496.ldo
24. 30/6/2016. Nhàn đàm chuyện Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị công an phạt: https://laodong.vn/ban-doc/nhan-dam-chuyen-thu-tuong-campuchia-hun-sen-bi-cong-an-phat-525494.ldo
25. 10/7/2016. Đầu chỉ có học sinh dốt sử: https://laodong.vn/ban-doc/dau-chi-co-hoc-sinh-dot-su-525459.ldo
26. 22/7/2016. Formosa: Từ lời xin lỗi “chân thành từ trái tim” đến hành động:
https://laodong.vn/dien-dan/formosa-tu-loi-xin-loi-chan-thanh-tu-trai-tim-va-hanh-dong-524422.ldo
27. 24/7/2016. Doanh nghiệp tặng xe tiền tỉ, có phải họ cho không?:
https://laodong.vn/dien-dan/doanh-nghiep-tang-xe-tien-ti-co-phai-ho-cho-khong-524419.ldo
28. 3/8/2016. "Tất cả đều đúng qui trình", chỉ thiếu một lời xin lỗi nhân dân: https://laodong.vn/dien-dan/tat-ca-deu-dung-qui-trinh-chi-thieu-mot-loi-xin-loi-nhan-dan-524409.ldo
29. 2/8/2016. Tinh thần thượng tôn pháp luật và sự minh bạch của người thi hành công vụ: https://laodong.vn/dien-dan/tinh-than-thuong-ton-phap-luat-va-su-minh-bach-cua-nguoi-thi-hanh-cong-vu-524411.ldo
30. 7/8/2016. Vàng thật, nhất thế giới đích thực: https://laodong.vn/dien-dan/vang-that-nhat-the-gioi-dich-thuc-524405.ldo
31. 9/8/2016. Muốn bán bún bò Huế thì phải ra Huế mà xin: https://laodong.vn/dien-dan/muon-ban-bun-bo-hue-thi-phai-ra-hue-ma-xin-524399.ldo
32. 11/8/2016. Trông người mà ngẫm đến ta: https://laodong.vn/dien-dan/trong-nguoi-ma-ngam-den-ta-524397.ldo
33. 12/8/2016. Những tín hiệu đáng mừng: https://laodong.vn/dien-dan/nhung-tin-hieu-dang-mung-524396.ldo
34. 13/8/2016. “Tấm gương" báo hiếu mùa Vu lan: https://laodong.vn/dien-dan/tam-guong-bao-hieu-mua-vu-lan-524394.ldo
35. 14/8/2016. Trung tâm hành chính Đà Nẵng: Sự lãng phí không có giới hạn:
https://laodong.vn/ban-doc/trung-tam-hanh-chinh-da-nang-su-lang-phi-khong-co-gioi-han-525393.ldo
36. 4/9/2016. Ông cục trưởng này tài quá!: http://laodong.com.vn/ban-doc-viet/ong-cuc-truong-nay-tai-qua-589348.bld
37. 8/9/2016. Người tài xế làm nên lịch sử: https://laodong.vn/dien-dan/nguoi-tai-xe-lam-nen-lich-su-524383.ldo
38. 17/9/2016. Vụ chở thi thể người bằng xe máy: Xin đừng "nhìn ngược" như thế!: https://laodong.vn/dien-dan/vu-cho-thi-the-nguoi-bang-xe-may-xin-dung-nhin-nguoc-nhu-the-524377.ldo
39. 9/10/2016. Sao cứ phải "ngăn sông cấm chợ"?: https://laodong.vn/ban-doc/ban-doc-viet-sao-cu-phai-ngan-song-cam-cho-525308.ldo
40. 10/10/2016. Chuyện cả họ làm quan: https://laodong.vn/dien-dan/chuyen-ca-ho-lam-quan-524357.ldo
41. 19/10/2016. Không thể chấp nhận xả lũ "đúng quy trình" làm hại người dân!:http://laodong.com.vn/ban-doc-viet/khong-the-chap-nhan-xa-lu-dung-qui-trinh-lam-hai-nguoi-dan-602241.bld
42. 2/12/2016. Để có một cái Tết đẹp trong mắt người dân:
http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/de-co-mot-cai-tet-dep-trong-mat-nguoi-dan-616084.bld
43. 6/12/2016. Sao họ thu tiền của dân sai trái đến như vậy?:
https://laodong.vn/ban-doc/sao-ho-thu-tien-cua-dan-sai-trai-den-nhu-vay-524031.ldo
44. 20/12/2016. Nhớ một vị đại biểu luôn bắt mạch trúng "bệnh" tham nhũng:
https://laodong.vn/ban-doc/nho-mot-vi-dai-bieu-quoc-hoi-luon-bat-mach-trung-benh-tham-nhung-523994.ldo
NĂM 2017
45. 2/1/2017. Cấm quà Tết lãnh đạo: Trên đã quyết, dưới có làm được không?
https://laodong.vn/ban-doc/cam-qua-tet-lanh-dao-tren-da-quyet-duoi-co-lam-duoc-khong-523952.ldo
46. 6/1/2017. Liệu đây có phải là cách để bảo tồn Thành cổ Sơn Tây?:
https://laodong.vn/ban-doc/lieu-day-co-phai-la-cach-de-bao-ton-thanh-co-son-tay-523938.ldo
47. 9/1/2017. Bài học trung thực dạy học trò, cô đã quên rồi sao?:
https://laodong.vn/ban-doc/bai-hoc-trung-thuc-day-hoc-tro-co-da-quen-roi-sao-523931.ldo
48. 13/1/2017. Bắt thớt để bảo vệ rừng:
https://laodong.vn/dien-dan/bat-thot-de-bao-ve-rung-524353.ldo
49. 15/1/2017. Loa phường ơi, chào nhé!:
https://laodong.vn/dien-dan/loa-phuong-oi-chao-nhe-524350.ldo
50. 5/2/2017. Đốt pháo ngày tết - hệ lụy của việc coi thường kỉ cương phép nước:
https://laodong.vn/ban-doc/dot-phao-ngay-tet-he-luy-cua-viec-coi-thuong-ki-cuong-phep-nuoc-523901.ldo
51. 14/2/2017. Phép màu nào khắc chế hiện tượng bạo lực?:
https://laodong.vn/ban-doc/phep-mau-nao-khac-che-duoc-hien-tuong-bao-luc-523894.ldo
52. 22/2/2017. “Tuyến đường ghi danh”: Không chấp nhận thương mại hóa không gian chung: https://laodong.vn/dien-dan/tuyen-duong-ghi-danh-khong-chap-nhan-thuong-mai-hoa-khong-gian-chung-524292.ldo
53. 1/3/2017. “Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Khi chính quyền thực sự vì dân: https://laodong.vn/ban-doc/cuoc-chien-gianh-lai-via-he-khi-chinh-quyen-thuc-su-vi-dan-523879.ldo
54. 5/3/2017. Đã thấy rõ “rào cản” của cuộc chiến đòi lại vỉa hè:
https://laodong.vn/ban-doc/da-thay-ro-rao-can-cua-cuoc-chien-doi-lai-via-he-523874.ldo
55. 8/3/2017. “Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Hãy hiến kế thay những tiếng nói lạc điệu (bút danh Y Nguyên): https://laodong.vn/ban-doc/cuoc-chien-gianh-lai-via-he-hay-hien-ke-thay-nhung-tieng-noi-lac-dieu-523870.ldo
56. 14/3/2017. Kỳ vọng ăn theo “Kong: Skull Island” liệu có thành công?: https://laodong.vn/ban-doc/ky-vong-an-theo-kong-skull-island-lieu-co-thanh-cong-523866.ldo
57. 15/3/2017. Hôm nay “lượm” vài quả trứng, bẻ một nhành hoa - ngày mai sẽ là gì?: https://laodong.vn/ban-doc/hom-nay-luom-vai-qua-trung-be-mot-nhanh-hoa-ngay-mai-se-la-gi-523861.ldo
58. 17/3/2017. Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm con: “Sơ suất là do anh em cấp dưới trình lên“: https://laodong.vn/dien-dan/giam-doc-so-noi-vu-bo-nhiem-con-so-suat-la-do-anh-em-cap-duoi-trinh-len-524261.ldo
59. 20/3/2017. Xử lý "phố" Trung Quốc ở Đà Nẵng thế nào? (búy danh Y Nguyên): https://laodong.vn/ban-doc/xu-ly-pho-trung-quoc-o-da-nang-the-nao-523855.ldo
60. 23/4/2017. Lại thêm một vụ móng tay nhỏ xíu kêu cứu: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/lai-them-mot-mong-tay-nho-xiu-keu-cuu-544209.bld
61. 26/4/2017. Vụ cá biển chết hàng loạt: "Chất độc đó đến Bộ cũng khó tìm ra?": http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/vu-ca-bien-chet-hang-loat-chat-doc-do-den-bo-cung-kho-tim-ra-545488.bld
62. 4/9/2021. Trẻ lớp 1 học online chậm lại được không?: https://laodong.vn/ban-doc/tre-lop-1-hoc-online-cham-lai-duoc-khong-949550.ldo

Cập nhật 31/10/2022
Nguyễn Duy Xuân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
Ngày TBLS
27/7: NGÀY ĐẤT NƯỚC TRI ÂN
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập103
  • Hôm nay18,434
  • Tháng hiện tại1,021,378
  • Tổng lượt truy cập57,847,919
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây